Dutch Chairmen
 one-offs,  protos  &  limited editions
 one-offs,  protos  &  limited editions

1/5

Selectie: vier van de drieendertig objecten Dutch Design op Rotterdam Contemporary Art Fair 2017

Linksboven: Mark Vrinzen, Bend Chair Essenhout en vilt, 2013.

Foto: Aniek Mol.

Rechtsboven: Richard Hutten, Sexy Relaxy, mirror steel, 2002.

Foto: Studio Richard Hutten.

Linksonder: Jurgen Bey, Pixelated Chair, white wood, wool felt, 2008. Foto: Studio Makkink & Bey [La Galerie Pierre Berge & Ass.]

Rechtsonder: Atelier Remy Veenhuizen, Bamboo Chair, bamboo, 2007. Foto: Atelier Remy Veenhuizen.